Polityka prywatności

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. RODO zastąpi unijną Dyrektywę z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE). Przepisy będą miały zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dn. 25.05.2018 r.

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Dotychczasowe prawodawstwo powstało przed stworzeniem nowych sposobów przetwarzania danych osobowych m.in. w sieci Internet, a RODO ma na celu prawne uregulowanie tych kwestii oraz wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku.

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

ADMINISTRATOR, DANE I KONTAKT

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Piękna Magdalena Nakielny.
  Możesz się z nami kontaktować:
  • listownie, na adres: ul. Kurniki 5, 31-156 Kraków
  • mailowo, na adres: kontakt@instytutpiekna.krakow.pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I SKĄD JE MAMY?

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z usługami przez nas świadczonymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które nam podasz w związku z umowami z nami zawieranymi lub występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem lub zapisując się do newslettera lub zakładając konto internetowe.
  Jeżeli zapłacisz nam za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła.

CZY MUSISZ NAM PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
  Możesz, ale nie musisz tego robić.
  Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym.
  Musisz jednak wziąć pod uwagę to, że podanie przez Ciebie pewnych danych osobowych może być niezbędne do:
  • umówienia wizyty
  • wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
  • otrzymywania przez Ciebie newslettera;
  • nie będziesz założyć konta internetowego w celu dokonania rezerwacji online
  • nie będziemy mogli dostarczać Tobie newslettera;
  • nie będziemy mogli wystawić Tobie faktury i dokonać rozliczeń podatkowych;
  • nie będziemy mogli rozpatrzyć i odpowiedzieć na Twoją reklamację czy odstąpienie od umowy lub wykonać naszych obowiązków z tych tytułów;

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE

 1. Twoje dane możemy przekazać:
  • naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
  • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

JAKIE MASZ PRAWA?

 1. Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:
   • wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich Twoich danych lub danych wybranych, które nam wskażesz;
   • informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym Twoje dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe możesz żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych
   • przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranym przez Ciebie formacie,, przy czym jeżeli zwrócisz się do nas o kopie Twoich danych drogą elektroniczną i nie zaznaczysz inaczej, udzielimy informacji powszechnie stosowaną drogą elektroniczną; sporządzenie i dostarczenie przez nas pierwszej kopii danych jest bezpłatne; za wszelkie kolejne kopie możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
  • prawo sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których możesz żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Twoich danych, np. błędne nazwisko lub nowy adres zamieszkania, w przypadku jego zmiany lub nazwisko zmienione w związku z zawarciem małżeństwa;
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego możesz żądać:
   • usunięcia przez nas Twoich danych osobowych;
   • poinformowania przez nas innych administratorów, którym upubliczniliśmy Twoje dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji;
   jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:

   a) Twoje dane nie są już nam niezbędne dla celów, dla których je uzyskaliśmy od Ciebie;
   b) cofniesz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i jednocześnie nie możemy ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;
   c) wniesiesz sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   d) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;
   e) okaże się, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, np. bez Twojej zgody gdy jest ona niezbędna;
   f) usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:
   • jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji – wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Twoich danych;
   • jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Twojej zgody, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu przez nas Twoich danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;
   • jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego możesz od nas żądać:
   • otrzymania danych osobowych Ciebie dotyczące, które przekazałeś nam na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem przez Ciebie podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz które my przetwarzamy w sposób zautomatyzowany;
   • przesłania Tobie ww. danych bez utrudnień;
   • przesłania przez nas ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
   przy czym masz prawo do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez konsekwencji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem, przy czym po cofnięciu zgody, nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych i będziemy musieli je usunąć, chyba, że istnieć będzie inna podstawa prawna do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu wobec:
   • przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania (np. jeżeli nie życzysz sobie np. ofert czy reklam naszych produktów, przy czym po otrzymaniu ww. sprzeciwu, powinniśmy zaprzestać przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych);
   • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przy czym gdy złożysz nam taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

JAK MOŻESZ REALIZOWAĆ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. Swoje prawa możesz realizować w każdym czasie występując do nas z odpowiednim żądaniem poprzez przekazanie oświadczenia:
  • pracownikowi Salonu,
  • mailowo, na adres: ul. Kurniki 5, 31-156 Kraków
  • korespondencyjnie, na adres kontakt@instytutpiekna.krakow.pl
 2. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
  W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania, musimy Cię jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.
 3. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 4. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 5. Udzielimy Ci informacji, o których mowa wyżej na piśmie, według naszego wyboru:
  • listem poleconym na podany przez Ciebie adres lub
  • drogą elektroniczna na podany przez Ciebie adres e-mail za wyjątkiem przypadków gdy:
   • przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
   • zażądasz udzielenia informacji ustnie i innymi sposobami zostanie potwierdzona przez nas Twoja tożsamość – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
 6. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
  • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 7. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione.
 8. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach których nie udało się nam powiadomić.

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 1. Przetwarzamy także zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystanie z naszej strony internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk. Dane ta mają charakter zbiorczy i anonimowy.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
  • listownie, na adres: ul. Kurniki 5, 31-156 Kraków
  • mailowo, na adres: kontakt@instytutpiekna.krakow.pl